Ψηφιακά εργαλεία μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω παροχής επιταγών (vouchers)

ΕΛΗΞΕ

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να :

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.  Οι κατηγορίες των ψηφιακών εργαλείων που επιδοτούνται είναι διαχωρισμένες σε τέσσερεις άξονες προτεραιότητας.

 

Προτεραιότητα (1): Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων

 • Εφαρμογές Εμπορικού Λογισμικού / διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
 • Εφαρμογές Διαχείρισης & υποστήριξης Πελατών (CRM related: Sales, Salesforce Automation, Marketing, Service)
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Προσωπικού, Εκπαίδευσης προσωπικού, Παροχής υπηρεσιών στο Προσωπικό (HR related)
 • Εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών (WMS), διαχείρισης κύκλου ζωής παραγγελιών (Order Management), αναπλήρωσης αποθεμάτων (replenishment)
 • Εφαρμογές πωλήσεων, κρατήσεων, παραγγελειοληψίας και τιμολόγησης (PoS, Booking, Invoicing)
 • Εφαρμογές και εργαλεία διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας για τη μεταφορά και παράδοση προϊόντων/υπηρεσιών (routing, tracking, last mile delivery, field service)
 • Εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης παγίων, υλικού ή προϊόντων (Asset mgt, IoT, RFID)
 • Εργαλεία Επιχειρησιακής Ευφυίας και Ανάλυσης δεδομένων (BI, reporting & data analysis tools)
 • Industrial data platform templates and software
 • Υπηρεσίες Cloud Infrastructure & cloud Platforms

Προτεραιότητα (2): Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία

 • Πλατφόρμες παραγωγικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας (Cloud Productivity Suites) – μόνο cloud λύσεις γίνονται αποδεκτές. Περιλαμβάνοντα επίσης λύσεις διαχείρισης εγγράφων, ροών εργασίας και αυτοματοποίησης διαδικασιών (BPM, RPA, Process automation κλπ.)
 • Εργαλεία υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας (remote working), εφόσον δεν καλύπτονται πλήρως από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας.
 • Εργαλεία διαχείρισης εργασιών, έργων και χαρτοφυλακίων, εφόσον δεν καλύπτονται από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας
 • Συμβατικές λύσεις τύπου Cloud/Virtual PBX

Προτεραιότητα (3): Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου

 • Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (πώληση προϊόντων ή αυτοματοποιημένη διάθεση υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας)
 • Cloud εργαλεία για: marketing automation, digital campaign management & customer loyalty
 • Cloud εργαλεία/ connectors που συνδέονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και επαυξάνουν την λειτουργικότητά του (recommendations, reviews, remarketing, chat κλπ.)
 • Εργαλεία / connectors σύνδεσης με συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών.
 • Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου

Προτεραιότητα (4): Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη

 • Ασφάλεια για τους τελικούς χρήστες και τις συσκευές τους: Endpoint Protection/EDR, Data Loss Prevention
 • Συνολική παρακολούθηση της ασφάλειας από τρίτο οργανισμό/υπηρεσία: SOC service
 • Ασφάλεια πρόσβασης σε εφαρμογές και δεδομένα: Identity & Access Management
 • Συμμόρφωση στη διαχείριση δεδομένων: data governance/compliance solutions
 • Διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας: Cloud Disaster Recovery & Backup solutions/subscriptions
 • Εμπιστοσύνη στις διεπιχειρησιακές συναλλαγές: Ηλεκτρονικές Υπογραφές.

 

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
 3. Έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 4. Ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας (εκτός λίγων εξαιρέσεων ΚΑΔ).
 5. Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας. Σε περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί μετά την 01.01.2021, για τον υπολογισμό των ΕΜΕ θα πραγματοποιηθεί αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια από το Πρόγραμμα.
 6. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση, και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

 

Κατηγορίες Δικαιούχων & Επιδοτούμενο ποσό

Οι δικαιούχοι διαχωρίζονται με βάση τις ΕΜΕ του 2021 και έχουν δικαίωμα για διαφορετικό ποσό επιδότησης (ενίσχυσης).

Μέγεθος Επιχείρησης (μ) Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη Ονομαστική αξία vouchers (μέγιστο ποσό ενίσχυσης)
0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ 1.000,00 900,00
5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 2.000,00 1.800,00
10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ 4.000,00 3.600,00
18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ 6.000,00 5.400,00
25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ 10.000,00 9.000,00
32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ 12.000,00 10.800,00
40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ 15.000,00 13.500,00
50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ 20.000,00 18.000,00

 

 • Ο ΦΠΑ ΔΕΝ αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη προς ενίσχυση.

Επιπλέον των ΕΜΕ, συνυπολογίζεται και ο Κύκλος Εργασιών της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης (2020 ή 2021).

 

Εγκεκριμένοι προμηθευτές για προμήθεια των ψηφιακών εργαλείων από τις ΜΜΕ

Οι εταιρείες που θα λάβουν το voucher μπορούν να προμηθευτούν τις επιδοτούμενες ψηφιακές υπηρεσίες & προϊόντα απευθείας από τους προμηθευτές της επιλογής τους. Εξαιρούνται περιπτώσεις αυτοπαράδοσης, όπου προμηθευτής και δικαιούχος ταυτίζονται.

Προμηθευτές ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών στην Ελλάδα ή σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να διαθέτουν ελεύθερα προς πώληση τις λύσεις τους στο πλαίσιο του Προγράμματος, εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

(1) Ο προμηθευτής έχει υποβάλλει Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα, η οποία έχει εγκριθεί.

(2) Ο ίδιος ή άλλος προμηθευτής έχει υποβάλλει Αίτηση έγκρισης του προς διάθεση ψηφιακού προϊόντος/υπηρεσίας, η οποία έχει γίνει αποδεκτή, το δε προς πώληση προϊόν/υπηρεσία έχει ήδη ενταχθεί στο ενιαίο μητρώο εγκεκριμένων ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών και είναι σε ισχύ (εγκεκριμένη).

(3) Κατά τη συναλλαγή τηρούνται οι επιμέρους όροι και περιορισμοί του Προγράμματος που αφορούν τους δυνατούς συνδυασμούς ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών (επιλέξιμες λύσεις) και δαπανών (κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών), τα πιθανά μέγιστα όρια που έχουν τεθεί και το εύλογο του κόστους.

(4) Επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα της επιταγής (voucher), η οποία δεσμεύεται ή/και εξαργυρώνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Προγράμματος.

 

Περίοδος υποβολής: από 22/06/2022 έως 14/09/2022

 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις επιλέξιμες δαπάνες, επικοινωνήστε μαζί μας!
Τηλ: 210 7717900
Email: [email protected]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΙΤΗΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας για να πραγματοποιήσουμε ανάλυση των αναγκών σας και να προβούμε σε προτάσεις με τα διαθέσιμα προϊόντα που μπορούν τις καλύψουν. Κλείστε online ραντεβού από εδώ