Έξυπνη μεταποίηση

ΕΛΗΞΕ

Στο πρόγραμμα «Έξυπνη Μεταποίηση» επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες και νέες εμπορικές επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομικές), σύμφωνα με τους κάτωθι ορισμούς:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Νέες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις.

Για τις ανάγκες της Δράσης ως ημερομηνία σύστασης/ ίδρυσης μιας επιχείρησης νοείται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας ΔΟΥ.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν έναν από τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) όπως ορίζονται στην πρόσκληση.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Οι επιλέξιμες δαπάνες παρουσιάζονται στις παρακάτω κατηγορίες. Η στήλη του μέγιστου επιλέξιμου ποσοστού επί του προϋπολογισμού, αναφέρεται στο ανώτατο ποσοστό που μπορεί να καλύψει η κάθε κατηγορία δαπάνης σε κάθε έργο.

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος – έως 100% του επιχορηγούμενου Π/Υ
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός – έως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ
 • Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών (για εγκαταστάσεις που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό – έως 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ κτιριακών δαπανών
 • Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού – έως 30% του επιχορηγούμενου Π/Υ
 • Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής – έως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ
 • Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις του Industry 4.0 – έως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εργατικού Δυναμικού (Upskilling and reskilling) – έως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικών Έργων:

Μέγιστη διάρκεια ορίζονται οι εικοσιτέσσερις μήνες (24) μήνες, από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους, ενώ τουλάχιστον το 30% των δαπανών του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής της.

Στόχοι της επένδυσης / Τομείς Τεχνολογίας:

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καλύψουν έναν από τους κάτωθι στόχους;

 • Ψηφιακή Αναβάθμιση της επιχείρησης, με εξοπλισμό παραγωγής υψηλής τεχνολογίας και βιομηχανικές ψηφιακές δεξιότητες
 • Αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών με οικονομική ενίσχυση επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης μεταποίησης και τεχνητής νοημοσύνης, που θα οδηγήσουν σε βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της μεταποίησης και στην ενίσχυση ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Οι τομείς τεχνολογίας τους οποίους μπορούν να επιλέξουν οι δυνητικοί δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ενδεικτικά είναι οι ακόλουθοι:

 • Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence)
 • Ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας (Artificial intelligence – AI and Big Data Analysis)
 • Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies), όπως:
  • Machine to Machine (M2M) learning,
  • Manufacturing Execution Systems (MES),
  • Εποπτικά Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κλπ.

Προϋπολογισμός της δράσης:

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στις 250 χιλιάδες ευρώ και ο μέγιστος προϋπολογισμός της δράσης στα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Περίοδος υποβολής: Από 06/12/2022 έως 31/01/2023.

 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις επιλέξιμες δαπάνες, επικοινωνήστε μαζί μας!
Τηλ: 210 7717900
Email: [email protected]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027

Σε ποιούς απευθύνεται: Η δράση "Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027" απευθύνεται σε επιχειρήσεις και...

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ

Σε ποιους απευθύνεται: Η δράση: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ» απευθύνεται...

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων ΜμΕ

Σε ποιους απευθύνεται: Η δράση: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας ΜμΕ» απευθύνεται σε υπό...

Προδημοσίευση – Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

Προδημοσίευση – Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής

ΕΛΗΞΕ

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

ΕΛΗΞΕ

Επιχορήγηση Νέων Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών ανέργων ηλικίας 30 – 45 ετών

ΕΛΗΞΕ

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

ΕΛΗΞΕ

Επιχορήγηση Νέων Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών ανέργων ηλικίας 18 – 29 ετών

ΕΛΗΞΕ

ΑΙΤΗΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας για να πραγματοποιήσουμε ανάλυση των αναγκών σας και να προβούμε σε προτάσεις με τα διαθέσιμα προϊόντα που μπορούν τις καλύψουν. Κλείστε online ραντεβού από εδώ