Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ) του τουρισμού. Στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που εκτός από την συμβολή τους στην αύξηση της δυναμικότητας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, θα προσφέρουν ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες και θα συμβάλουν στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης.

Σε ποιους απευθύνεται:

Η δράση: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ» απευθύνεται σε υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές, και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού και θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις.

 • Να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης (ή αίτησης αυτής) για ανέγερση κτιρίων.
 • Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
 • Να προσκομίσουν στοιχεία δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) που κατέχουν επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών.
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60% αυτής.
 • Να λειτουργούν ή να δεσμεύονται ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα.
 • Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, πριν την οριστική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης τους και οι υπο ίδρυση πριν την πρώτη εκταμίευση.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
➢ Ξενοδοχεία
– Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω
– Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω
➢ Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που
προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
➢ Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
– Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω
ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
➢ Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
– Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)
Σημειώνεται: Το σύνολο των καταλυμάτων αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων –
τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο
Σήμα MHTE.
➢ Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
– Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω
– Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Δαπάνες για Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος

 • Κτίρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντας Χώρος

Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων

 • Παραγωγικός και Μηχανολογικός εξοπλισμός
 • Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
 • Ψηφιακός Εξοπλισμός γραφείου
 • Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης
 • Μεταφορικά Μέσα και υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα

Δαπάνες Λογισμικού

 • Λογισμικό και δικαιώματαχρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού
 • Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

 • Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών – Εκπαίδευση χρηστών
 • Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου
 • Συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την πράξη
 • Υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
 • Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας
 • Μελέτες / έρευνες αγοράς

Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης

 • Προβολή σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης
 • Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
 • Διαφημιστικές καταχωρίσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή
 • Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού
 • Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας

Έμμεσες Δαπάνες

 • Θα περιλαμβάνεται ως κατηγορία δαπανών υποχρεωτικά στο Ε.Σ. και θα υπολογίζεται αυτόματα από το ΟΠΣΚΕ ως ποσοστό 7% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του Ε.Σ.

Ποσοστό Ενίσχυσης:

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά (α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και (β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικών Έργων:

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων είναι είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: 18/12/2023

Προϋπολογισμός της δράσης: 160.000.000€

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

Από 80.000€ έως 400.000€ ανα επενδυτικό σχέδιο

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων

Από 18/12/2023 έως 29/02/2024 και ώρα 15:00

ΑΙΤΗΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας για να πραγματοποιήσουμε ανάλυση των αναγκών σας και να προβούμε σε προτάσεις με τα διαθέσιμα προϊόντα που μπορούν τις καλύψουν. Κλείστε online ραντεβού από εδώ