Όροι Πρόσβασης & Χρήσης

Α. Γενικοί Όροι Πρόσβασης και Χρήσης

Η FT PRISMA Συμβουλευτική Α.Ε. (εφεξής χάριν συντομίας η «Εταιρεία») δημιούργησε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο (εφεξής χάριν συντομίας www.prismaconsulting.gr), προκειμένου να προσφέρει στους χρήστες πληροφορίες αναφορικά με τις παρεχόμενες από αυτή υπηρεσίες. Η πρόσβαση και χρήση του www.prismaconsulting.gr προϋποθέτει την τήρηση των παρόντων όρων, τους οποίους ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά. Η πρόσβαση και χρήση του www.prismaconsulting.gr συνεπάγεται ότι ο χρήστης έχει κατανοήσει πλήρως του παρόντες όρους πρόσβασης και χρήσης και ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα αυτούς.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να τροποποιεί το www.prismaconsulting.gr καθ’ οιονδήποτε τρόπο, να προσθέτει, τροποποιεί ή /και να αφαιρεί οιαδήποτε πληροφορία παρέχεται ή υπηρεσία που τυχόν προβάλλεται μέσω αυτού, να τροποποιεί την μορφή, τα εργαλεία πρόσβασης και χρήσης αυτού, να προσθέτει ή/ και να αφαιρεί πληροφορίες ή υπηρεσίες. Περαιτέρω δικαιούται να μεταβάλει, τροποποιεί, ανανεώνει τους παρόντες όρους πρόσβασης και χρήσης, χωρίς προειδοποίηση, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση το παρόν για οιαδήποτε τυχόν τροποποίηση, προσθήκη, επικαιροποίηση κλπ.
Οι πληροφορίες και υπηρεσίες στις οποίες έχει πρόσβαση και δύναται να κάνει χρήση ο χρήστης του www.prismaconsulting.gr δεν απευθύνονται σε ανήλικους. Σε περίπτωση ωστόσο που ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν και κάνουν χρήση του www.prismaconsulting.gr, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει.

Β. Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα πνευματικά δικαιώματα του εν γένει Περιεχομένου (πχ κώδικες, προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα κλπ), που έχει εισαχθεί ή θα εισαχθεί στο www.prismaconsulting.gr από τον Διαχειριστή αυτού, προστατεύονται από την ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στον εκάστοτε δικαιούχο αυτών. Σε κάθε περίπτωση το λοιπό περιεχόμενο του www.prismaconsulting.gr, ενδεικτικά διακριτικά γνωρίσματα, εμπορικά σήματα, κείμενα, ανηρτημένα αρχεία κλπ, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Ο χρήστης απαγορεύεται να αντιγράψει, αποθηκεύσει, τροποποιήσει, αναπαράγει, μεταδώσει, αναμεταδώσει, διανείμει καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, ολόκληρο ή μέρος του περιεχομένου του www.prismaconsulting.gr, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη εκχώρηση των απαιτούμενων δικαιωμάτων από την Εταιρεία ή οιονδήποτε άλλο δικαιούχο πνευματικών δικαιωμάτων.

Γ. Πρόσβαση και χρήση περιεχομένου

Η πρόσβαση και χρήση του www.prismaconsulting.gr γίνεται μόνο για νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με χρηστά και συναλλακτικά ήθη και τους παρόντες όρους και κατά τρόπο που να μην καταργεί, περιορίζει ή/και εμποδίζει τη πρόσβαση και χρήση αυτού από τρίτους. Ο χρήστης του www.prismaconsulting.gr υποχρεούται να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που δύνανται να προκαλέσουν βλάβη ή εν γένει δυσλειτουργίες σε αυτό.
Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι δεν θα κάνει χρήση του www.prismaconsulting.gr, προκειμένου: α) να παραπλανήσει ή να προξενήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο βλάβη σε τρίτο και δη ανήλικο, β) να αποκτήσει, να μεταδώσει ή /και καθ’ οιονδήποτε τρόπο να αναρτήσει περιεχόμενο (ξένο προς το www.prismaconsulting.gr) που προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων και παραβιάζει την ιδιωτική ζωή και εν γένει δικαίωμα τρίτου, έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, γ) να προξενήσει βλάβη στην φήμη της Εταιρείας και οιουδήποτε τρίτου, να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της Εταιρείας, δ) να εγκαταστήσει και να δημιουργήσει με οποιονδήποτε τρόπο και τεχνικό μέσο, μη εγκριθείσες διαφημίσεις, αυτόματα ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα (spams) και οποιαδήποτε μορφή προώθησης ανεπιθύμητου περιεχομένου, ε) να αναρτήσει το σύνολο ή μέρος του Περιεχομένου του www.prismaconsulting.gr, σε έτερους διαδικτυακούς τόπους, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, blogs κλπ, στ) να εγκαταστήσει και να δημιουργήσει με οποιονδήποτε τρόπο και τεχνικό μέσο που περιέχει προγράμματα ιών, κώδικες, αρχεία, προγράμματα κλπ που καταστρέφουν, περιορίζουν την λειτουργία του δικτύου στο σύνολό του, καθώς και οιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση και χρήση του www.prismaconsulting.gr.
Σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης προς τους παρόντες όρους πρόσβασης και χρήσης του www.prismaconsulting.gr ο χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική και αποθετική ζημία και περαιτέρω η Εταιρεία δύναται κατά την διακριτική της ευχέρεια να διακόψει την πρόσβαση στο www.prismaconsulting.gr σε χρήστη, ο οποίος έχει παραβιάσει τους παρόντες όρους πρόσβασης και χρήσης.
Το www.prismaconsulting.gr χρησιμοποιείται σε βάση «ως έχει» (“as is”) και «ως διατίθεται» (“as available”) και ο χρήστης δεν δύναται να τροποποιήσει το περιεχόμενο αυτού ή να προβεί σε διαδραστική χρήση. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφάλεια στην πρόσβαση και χρήση του www.prismaconsulting.gr και προκειμένου το Περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτό να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς, αληθείς, έγκυρες και επίκαιρες. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεν δεσμεύεται ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του www.prismaconsulting.gr. Συνεπώς δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη ή τρίτου για οποιαδήποτε ζημία η οποία τυχόν απορρέει ή σχετίζεται με τη λειτουργία ή μη, ή/και τη χρήση του www.prismaconsulting.gr, ή/και την αδυναμία παροχής των πληροφοριών που διατίθενται στον χρήστη ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων στις πληροφορίες ή/και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού.
Οι υπηρεσίες που προβάλλονται μέσω του www.prismaconsulting.gr δεν αποτελούν πρόταση προς κατάρτιση τυχόν συμφωνίας με τον χρήστη και μοναδικό σκοπό έχουν να ενημερώσουν τον τελευταίο για την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας. Ομοίως οι πληροφορίες που περιέχονται στο www.prismaconsulting.gr αναφορικά με τα στατιστικά στοιχεία της δράσης της Εταιρείας έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν καθ’ οιοδήποτε τρόπο εγγύηση περί του αποτελέσματος σε περίπτωση επίτευξης τυχόν συμφωνίας και κατάρτισης συμβάσεως.
Το www.prismaconsulting.gr δύναται παραπέμπει μέσω συνδέσμων σε έτερους διαδικτυακούς τόπους καθώς και σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (social media) μέσω links, hyperlinks ή διαφημίσεις άλλων διαδικτυακών τόπων, οι πάροχοι των οποίων έχουν την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια και το εν γένει περιεχόμενο των ως άνω διαδικτυακών τόπων, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της Εταιρείας. Συνεπώς, ο χρήστης υποχρεούται να διαβάζει προσεκτικά και να κάνει χρήση των ως άνω διαδικτυακών τόπων σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους χρήσης αυτών και να επικοινωνεί με τους παρόχους αυτών για τυχόν προβλήματα ή έτερα ζητήματα που προέκυψαν κατά την πρόσβαση και χρήση αυτών.
Σε περίπτωση που το www.prismaconsulting.gr διαθέτει υπηρεσία συγγραφής και αποστολής σχολίων από τον χρήστη, ο τελευταίος υποχρεούται να εκφράζεται ευπρεπώς και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και να μην προβαίνει σε κρίσεις που θίγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα της Εταιρείας ή τρίτων. Ο χρήστης συναινεί ρητώς και αποδέχεται ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτο κρίση της να αναρτά και συνεπώς δημοσιοποιεί, τα εν λόγω σχόλια στην ιστοσελίδα της καθώς και σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τυχόν σχολίων.

Δ. Ασφάλεια Δικτύου – Cookies

Γενικά Στοιχεία

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και ασφάλεια του Δικτύου της. Διατηρεί περαιτέρω το δικαίωμα να διακόπτει οποτεδήποτε προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τιμήματος του www.prismaconsulting.gr για λόγους συντήρησης, ή αναβάθμισης του Δικτύου ή για οποιονδήποτε έτερο λόγο κρίνεται αυτό απαραίτητο και ο χρήστης αποδέχεται ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία, προερχόμενη από τη πρόσβαση και χρήση του www.prismaconsulting.gr, την αδυναμία πρόσβασης σε αυτό, την παύση του συνόλου ή τμήματος αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή κακή ποιότητα λήψης του περιεχομένου αυτού.
Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία του www.prismaconsulting.gr από ιούς (virus, worm, trojanhorses κλπ), δεν δύναται ωστόσο να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς ή άλλα ως άνω παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς ο χρήστης οφείλει να προ της πρόσβασης και χρήσης του www.prismaconsulting.gr να διαθέτει εγκατεστημένο εν ισχύ σύστημα προστασίας της αρεσκείας του προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή του (πχ. απώλεια δεδομένων κλπ).
Το www.prismaconsulting.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, – χωρίς μέσω αυτών να αποκτάται πρόσβαση και συνεπώς γνώση οιουδήποτε εγγράφου ή αποθηκευμένου αρχείου στον υπολογιστή στον οποίο εγκαθίστανται- και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες το περιεχόμενο του www.prismaconsulting.gr είναι χρήσιμο ή δημοφιλές. Ο χρήστης δύναται να ρυθμίσει τον διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση.

Διαφορετικοί τύποι cookies:

  • Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών της ιστοσελίδας
  • Cookies Προτιμήσεων: Αυτά τα cookies «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στο site μας, ώστε να μπορούμε να σας προτείνουμε τις κατάλληλες υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες σας.
  • Cookies Διαφήμισης: Με τα cookies διαφήμισης θέλουμε να σας δείχνουμε διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας, ώστε να μην σας ενοχλούμε με ανεπιθύμητα μηνύματα.
  • Cookies Analytics: Δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του site, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που σας προσφέρουμε.

Συγκεκριμένα:

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρείας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο. Επίσης, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο www.prismaconsulting.gr. To www.prismaconsulting.gr δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη στην ιστοσελίδα, για επαναληπτικό μάρκετινγκ.

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google εδώ.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή (browser) σας, να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ’ αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες της ιστοσελίδας.

To www.prismaconsulting.gr δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google, ενσωμάτωση του Διαχειριστή καμπάνιας Doubleclick και αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων).

Χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google.

Δείτε τις διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό.

To www.prismaconsulting.gr συμμορφώνεται με την πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες και xρησιμοποιεί επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google Analytics για διαφήμιση στο διαδίκτυο.

To www.prismaconsulting.gr και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookie DoubleClick), για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ιστότοπό της.

To www.prismaconsulting.gr και οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookie DoubleClick), για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίσεις των διαφημίσεών της www.prismaconsulting.gr, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης και οι αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης σχετίζονται με επισκέψεις στον ιστότοπό της www.prismaconsulting.gr.

To www.prismaconsulting.gr δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το Google Analytics.

Ε. Καταχώρηση Στοιχείων – Αποστολή Ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων

Όταν ο χρήστης υποβάλει ή εισάγει περιεχόμενο ή πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο www.prismaconsulting.gr παρέχει αυτομάτως ανέκκλητη, παγκόσμια, για απεριόριστο χρονικό διάστημα και ατελώς άδεια στον διαχειριστή του διαδικτυακού τόπου www.prismaconsulting.gr να δημοσιεύσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τροποποιήσει, διανείμει το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες παγκοσμίως. Ο χρήστης βεβαιώνει και εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει την ανωτέρω άδεια στον διαχειριστή του διαδικτυακού τόπου www.prismaconsulting.gr. Περαιτέρω ο χρήστης υποβάλλοντας ή εισάγοντας περιεχόμενο ή πληροφορίες στο www.prismaconsulting.gr δίνει ρητή άδεια και συναινεί να του αποστέλλονται ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα (newsletters), την οποία μπορεί να ανακαλέσει αποστέλλοντας ή εισάγοντας σχετική γνωστοποίηση στο www.prismaconsulting.gr.

ΣΤ. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Παρέκταση Αρμοδιότητας

Οι παρόντες όροι πρόσβασης και χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.prismaconsulting.gr καθώς και κάθε τροποποίηση αυτών διέπονται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο και για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από την πρόσβαση και χρήση του www.prismaconsulting.gr σύμφωνα με τους παρόντες όρους, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά καθ’ ύλην τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Ζ. Επικοινωνία

Για κάθε τυχόν διευκρίνιση σχετική με την πρόσβαση και χρήση του www.prismaconsulting.gr οι χρήστες δύνανται να επικοινωνούν με την Εταιρεία, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δραγατσανίου 6, 10559, Αθήνα, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Η. Ασφάλεια Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων επεξηγεί τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε από εσάς μέσω της ιστοσελίδας μας καθώς και πως χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα. Η Εταιρεία, τηρώντας τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διατηρεί τις προσωπικές σας πληροφορίες σε έναν ασφαλή κεντρικό διακομιστή. Σε εφαρμογή του Ν.2472/1997 “περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα” ως ισχύει σήμερα και σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό της Ε.Ε. 2016/679, της Οδηγίας 2016/680 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR),τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όλων των πελατών τα οποία περιέρχονται σε γνώση μας στο πλαίσιο κάποιας συναλλαγής, καταχωρούνται από την εταιρεία μας σε αρχείο δεδομένων και δε δύναται να διαβιβάζονται περαιτέρω στην Ελλάδα ή το εξωτερικό εκτός και αν η διαβίβαση των στοιχείων απαιτείται από το νόμο. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, πρέπει να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστοτόπου.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και επικοινωνείτε μαζί μας.

Όπως και όλες οι επιχειρήσεις που έχουν ηλεκτρονική παρουσία στο διαδίκτυο, έτσι και εμείς συλλέγουμε δεδομένα, για να λειτουργήσει η ιστοσελίδα μας πιο αποτελεσματικά και να σας προσφέρει τη βέλτιστη εμπειρία και τις πληροφορίες που αναζητάτε κατά την περιήγησή σας. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα παρέχονται άμεσα από εσάς, όπως όταν δημιουργείτε έναν προσωπικό λογαριασμό για χρήση της ιστοσελίδας μας με την συμπλήρωση σχετικής φόρμας ή επικοινωνείτε μαζί μας για υποστήριξη ή πληροφορίες. Έχοντας την συγκατάθεσή σας αποκτούμε ορισμένα δεδομένα καταγράφοντας πώς αλληλεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως τα cookies, ενδέχεται τα δεδομένα που συλλέγουμε να περιλαμβάνουν την διεύθυνση ΙΡ ή πληροφορίες του browser (φυλλομετρητή) που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας και τους συνδέσμους που επιλέχθηκαν. Χρησιμοποιείται επίσης ως εργαλείο το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις εσωτερικές υποσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο μας. Παρόλο που το GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Το GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Για την συλλογή δεδομένων μέσω cookies ζητάμε τη ρητή σας συγκατάθεση κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας.

Περισσότερα για την πολιτική cookies, αναφέρονται παραπάνω.

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email ή τηλεφωνικά π.χ. για να ζητήσετε πληροφορίες για υπηρεσίες, τιμές, προσφορές ή άλλο υλικό ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση email σας και τον τηλεφωνικό αριθμό ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και το περιεχόμενο (κείμενο) του e-mail που μας στείλατε επειδή αυτό είναι απαραίτητο για την επικοινωνία μαζί σας που μας ζητήσατε.

Αν λάβετε e-mail από εμάς, μπορείτε να διαγραφείτε από τη λίστα της εταιρίας μας ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες διαγραφής που περιλαμβάνονται ευκρινώς σε κάθε email.

Ενημέρωσή για τα Δικαιώματά σας

Η νομοθεσία προβλέπει για τα υποκείμενα των δεδομένων, την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων, καθώς και ανάκλησης της τυχόν συγκατάθεσης που δώσατε με μελλοντική ισχύ.

Για σχετικά θέματα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα»

Δικαίωμα πρόσβασης
Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Δικαίωμα διόρθωσης
Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

Δικαίωμα διαγραφής
Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν αρχικά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Δικαίωμα εναντίωσης
1. Ο χρήστης δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν με αυτοματοποιημένο τρόπο.
2. Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση.
3. Όταν τα υποκείμενα των δεδομένων αντιτίθενται στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες
Η επιχείρησή μας δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες.

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους
Η επιχείρησή μας δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτους εκτός αν αυτό είναι υποχρεωτικό εκ του νόμου.

Για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα;
Τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διατηρούνται για όσο απαιτείται για το συγκεκριμένο επιχειρηματικό σκοπό ή για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Με ποιον τρόπο ασφαλίζουμε τα Προσωπικά Δεδομένα
H επιχείρησή μας λαμβάνοντας υπόψη το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία, εφαρμόζει αποτελεσματικά, τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του νόμου και να προστατεύονται τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με την πολιτική ασφαλείας της επιχείρησής μας

Τι συμβαίνει όταν αλλάζουμε την παρούσα δήλωση προστασίας;
Ενδέχεται να επικαιροποιούμε κατά καιρούς την παρούσα δήλωση για οποιονδήποτε λόγο. Θα σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές σε αυτήν αναρτώντας τη νέα δήλωση εδώ ή, εφόσον οι αλλαγές στη δήλωση είναι ουσιώδεις σε σχέση με τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς, αναρτώντας μια εμφανή ειδοποίηση στην ιστοσελίδα μας ή αν είναι αναγκαίο αποστέλλοντας ένα email στη διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει πριν την εφαρμογή των αλλαγών αυτών.

Εάν απαιτείται, θα ζητήσουμε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας.