Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής

ΕΛΗΞΕ

H δράση αυτή στοχεύει στην αναβάθμιση των ΜμΕ με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και συμπληρωματικά η κάλυψη επί μέρους αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που διευρύνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός

Από € 200.001 έως € 1.200.000 ανά επενδυτικό σχέδιο.

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικών Έργων

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών:

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Προϋπολογισμός της δράσης: 60.000.000€

Περίοδος υποβολής: Από 23/02/2023 και ώρα 12:00 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Η δράση: “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής” απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις.

  • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
  • Να διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασία πλήρους ή μερικής απασχόλησης κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση
  • Να συγκεντρώσουν κατ’ ελάχιστο βαθμολογία 70 μονάδων στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας.

Δαπάνες Εξοπλισμού

  • Προμήθεια συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής
  • Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής (π.χ. 3D printers, Ρομποτικά συστήματα)

Δαπάνες Λογισμικού

  • Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησης
  • Προμήθεια εφαρμογών ανάλυσης δεδομένων

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση

  • Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
  • Δαπάνες τεχνικού συμβούλου για πιστοποιήσεις ή τεχνικές μελέτες που συνδέονται με την εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων

Η ένταση της ενίσχυσης είναι από 25% έως 60% ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης, την Περιφέρεια της χώρας και το μέγεθος της επιχείρησης.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Από € 200.001 έως € 1.200.000 ανά επενδυτικό σχέδιο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΙΤΗΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας για να πραγματοποιήσουμε ανάλυση των αναγκών σας και να προβούμε σε προτάσεις με τα διαθέσιμα προϊόντα που μπορούν τις καλύψουν. Κλείστε online ραντεβού από εδώ