ΕΣΠΑ

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής

22/02/2023 Fragiskos Theofilaktos

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής

image

H δράση αυτή στοχεύει στην αναβάθμιση των ΜμΕ με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και συμπληρωματικά η κάλυψη επί μέρους αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που διευρύνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.

Σε ποιους απευθύνεται:

Η δράση: “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής” απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις.
➡️ Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
➡️ Να διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασία πλήρους ή μερικής απασχόλησης κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
➡️ Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση

➡️ Να συγκεντρώσουν κατ’ ελάχιστο βαθμολογία 70 μονάδων στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

➡️ Δαπάνες Εξοπλισμού

  • Προμήθεια συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής
  • Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής (π.χ. 3D printers, Ρομποτικά συστήματα)

➡️ Δαπάνες Λογισμικού

  • Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησης
  • Προμήθεια εφαρμογών ανάλυσης δεδομένων

➡️ Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση

  • Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
  • Δαπάνες τεχνικού συμβούλου για πιστοποιήσεις ή τεχνικές μελέτες που συνδέονται με την εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Από € 200.001 έως € 1.200.000 ανά επενδυτικό σχέδιο.

Ποσοστό ενίσχυσης:

Η ένταση της ενίσχυσης είναι από 25% έως 60% ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης, την Περιφέρεια της χώρας και το μέγεθος της επιχείρησης.

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικών Έργων:

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών:

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Προϋπολογισμός της δράσης: 60.000.000€

Περίοδος υποβολής: Από 23/02/2023 και ώρα 12:00 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις επιλέξιμες δαπάνες, επικοινωνήστε μαζί μας!
Τηλ: 210 7717900
Email: [email protected]

Επικοινωνήστε με την Prisma Consulting

Prisma Consulting Newsletter


Θες να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα
για τα τρέχοντα χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και τις υπηρεσίες μας;

Σκέφτεσαι να δημιουργήσεις την δική σου startup και δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις;
Τότε πρέπει να κάνεις εγγραφή στο newsletter μας.