• Υποστήριξη της Τράπεζας στην διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων Δυνητικών Δικαιούχων στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

 


 

Επικοινωνήστε με την Prisma Consulting

Μέγεθος Κειμένων