ΕΣΠΑ

Επενδύω στη Θεσσαλία

24/09/2019 Prisma Consulting

Επενδύω στη Θεσσαλία

image

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση αυτών μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων.

Για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Σε ποιους απευθύνεται:

Νομικά ή φυσικά πρόσωπα

Τα οποία πρόκειται να ιδρύσουν μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ως προσαρμόστηκε με το παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής (Παράρτημα ΙV). Οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας υποχρεωτικά μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης και να έχουν υποχρεωτικά (από ιδρύσεώς τους) κερδοσκοπικό χαρακτήρα υπό την μορφή εμπορικής εταιρείας (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ), ή ατομικής επιχείρησης, ή κερδοσκοπικού συνεταιρισμού Κοιν.Σ.Επ. ή Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ) και θα τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.

Νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ως προσαρμόστηκε με το παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής (Παράρτημα ΙV), οι οποίες κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης έχουν συσταθεί και κάνει έναρξη δραστηριότητας, αλλά δεν έχουν κλείσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση.

Νέες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ όπως προσαρμόστηκε με το παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής (Παράρτημα ΙV), οι οποίες θα πρέπει, μέχρι τις 31/12/2018 να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία και λιγότερες από τρεις διαχειριστικές χρήσεις.

Περίοδος υποβολής: από 17/9/2019 έως 18/10/2019 και ώρα 15:00

Επιλέξιμες Δαπάνες:

  • Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
  • Ενισχύσεις καινοτομίας
  • Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού)
  • Λειτουργικές δαπάνες

Προϋπολογισμός: € 10.000.000


Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις επιλέξιμες δαπάνες, επικοινωνήστε μαζί μας!
Τηλ: 210 7717900
Email: [email protected]

Επικοινωνήστε με την Prisma Consulting

Prisma Consulting Newsletter


Θες να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα
για τα τρέχοντα χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και τις υπηρεσίες μας;

Σκέφτεσαι να δημιουργήσεις την δική σου startup και δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις;
Τότε πρέπει να κάνεις εγγραφή στο newsletter μας.