Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»

9 Ιανουαρίου 2018 | Prisma, Νέα

Το ΕΠΑνΕΚ προκήρυξε το επιχορηγούμενο πρόγραμμα ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ, το οποίο στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί και στις δεκατρείς (13) Διοικητικές Περιφέρειες της Χώρας όπου ο προϋπολογισμός της Δράσης ύψους 50 εκ. ευρώ θα κατανεμηθεί ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 18.000.000

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

10.000.000
Αττική 13.000.000
Στερεά Ελλάδα 8.000.000
Νότιο Αιγαίο 1.000.000
ΣΥΝΟΛΟ 50.000.000

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας και λειτουργούν με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός,
 • διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας στους κάτωθι στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας: Αγροδιατροφή Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά/Κατασκευές, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία-Φάρμακα, οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις,
 • παράγουν/ μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά,
 • αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν,
 • εμφανίζουν θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις).

Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ. Τα ποσοστά ενίσχυσης και η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου για το σύνολο των αιτούμενων επιλέξιμων δαπανών στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας είναι:

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Προϋπολογισμός ανά

Εμπορική Έκθεση

Δημόσια Επιχορήγηση

(Ενωσιακή και Εθνική) (%)

σύμφωνα με τον Κανονισμό

(ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 19)

Ιδιωτική

Συμμετοχή

(%)

Μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20τμ Έως 50% με ανώτατο το ποσό των 10.000 €

Τουλάχιστον

50%

Μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση στις

περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο

μέχρι 50τμ

Έως 50% με ανώτατο το ποσό των 17.500 €

Τουλάχιστον

50%

Μέχρι 50.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τμ Έως 50% με ανώτατο το ποσό των 25.000 €

Τουλάχιστον

50%

Προϋπολογισμός Διαχείρισης και

παρακολούθησης υλοποίησης έργου

Δημόσια Επιχορήγηση

(Ενωσιακή και Εθνική) (%)

σύμφωνα με τον Κανονισμό

(ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 18)

Ιδιωτική

Συμμετοχή

(%)

Μέχρι €1.000 για τη διαχείριση και

παρακολούθηση

υλοποίησης του έργου

Έως 50% με ανώτατο το ποσό των 500 €

Τουλάχιστον

50%

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν στις κάτωθι κατηγορίες:

  • Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης
  • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως 4 εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισιτήρια και επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης
  • Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση
  • Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός)
  • Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών
  • Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κλπ.)
 • Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων.

Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως και 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των επενδυτικών σχεδίων στη Δράση.

Οι δικαιούχοι υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ με ταυτόχρονη υποβολή Ηλεκτρονικού Φακέλου Υποψηφιότητας από 18/12/2017 μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Έχοντας δει τα βασικότερα σημεία του προγράμματος, σημειώνουμε ότι:

 • Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης αποδεικνύεται με την πλήρη εξόφληση των παραστατικών δαπανών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Οδηγό.
 • Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.
 • Κάθε αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλεται αξιολογείται με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ και εφόσον πληροί τις απαιτήσεις/προϋποθέσεις προωθείται για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας : [email protected], 2107717900, 2103257209

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Φεβ 16 2024

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων σε Δύο Νέες Δράσεις του ΕΣΠΑ

Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στις Δράσεις...
Ιαν 12 2024

H Prisma Consulting αναζητά νέο προσωπικό

Η Prisma Συμβουλευτική λειτουργεί από το 2010 υποστηρίζοντας επιχειρήσεις και φορείς στην εύρεση...
Οκτ 21 2022

Ταμείο εγγυοδοσίας επενδύσεων

Το δάνειο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο  που έχει σχεδιαστεί...
Οκτ 21 2022

Pan European Guarantee Fund – EGF

Οι συνεργαζόμενες τράπεζες με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ), παρέχουν...
Ιούν 20 2022

Απονομή Βραβείων προγράμματος Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Κηφισιάς – Δ’ Κύκλος

Με χαρά και ενθουσιασμό ολοκληρώθηκε ο τέταρτος κύκλος του προγράμματος Στήριξης...
Νοέ 03 2020

Εκδήλωση λήξης προγράμματος Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Κηφισιάς

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, η εκδήλωση για τη λήξη του προγράμματος...
Ιούλ 14 2020

Ίδρυση Δημοτικού Κέντρου Επιχειρηματικότητας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Την ίδρυση του Δημοτικού Κέντρου Επιχειρηματικότητας για την υποστήριξη νέων, νεοφυών και...
Ιούλ 14 2020

Απονομή Βραβείων Προγράμματος Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Μια βραδιά γεμάτη νέες καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο...
Μαρ 09 2020

Υποστήριξη Startup Επιχειρήσεων

H Prisma Consulting υποστηρίζει τις Startup (νεοφυείς & καινοτόμες) επιχειρήσεις μέσω των...

Εάν επιθυμείς να γίνεις μέλος της Prisma Consulting Team συμπλήρωσε την ακόλουθη φόρμα.

1 + 3 =