Αναλαμβάνουμε για εσάς

 • Διερεύνηση Αναγκών

  Διερευνούμε τις επιχειρηματικές ανάγκες κάθε πελάτη μας και πραγματοποιούμε τη συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών με σκοπό την προ αξιολόγησή τους.

 • Έλεγχος προϋποθέσεων ένταξης

  Ελέγχουμε όλες τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και πραγματοποιούμε δωρεάν προ-αξιολόγηση για κάθε πρόγραμμα.

 • Kαθοδηγηση για τη συλλογή δικαιολογητικών

  Ελέγχουμε την πληρότητα των δικαιολογητικών και ετοιμάζουμε τον φάκελο που θα υποβληθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

 • Σύνταξη και υποβολή επενδυτικής πρότασης

  Σχεδιάζουμε την επενδυτική πρόταση με σκοπό την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής βαθμολογίας, την υποβάλουμε και την παρακολουθούμε έως τη λήψη της εγκριτικής απόφασης.

 • Διαχείριση ενεργειών παρακολούθησης του Έργου

  Παρακολουθούμε την πορεία του κάθε έργου και υποβάλουμε τα απαραίτητα αιτήματα ελέγχου με σκοπό την έγκριση της κάθε δόσης.

 • Επίβλεψη της διαδικασίας εκταμιεύσεων

  Υλοποιούμε όλες τις διαδικασίες για την εκταμίευση της κάθε δόσης και ενημερώνουμε για την τήρηση όλων των υποχρεώσεων του δικαιούχου βάσει της πρόσκλησης.