2η Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού Ν. 4399/2016

ΕΛΗΞΕ

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Υφιστάμενες ατομικές επιχειρήσεις, εμπορικές εταιρείες, συνεταιρισμούς, Κοιν.Σ.Επ, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση επιχειρήσεις (υπό περιορισμούς)
 • Κοινοπραξίες (υπό περιορισμούς)
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (υπό περιορισμούς)

Δεν μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια στους κλάδους χάλυβα, άνθρακα, κατασκευών, χονδρικού εμπορίου, λιανικού εμπορίου, εστίασης, ασφαλιστικών/ χρηματοπιστωτικών, υπηρεσιών, απασχόλησης, εκπαίδευσης και υγείας.

Υπό προϋποθέσεις μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια στους κλάδους μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, αποθήκευσης, μεταφορών και καταλυμάτων.

Χρηματοδοτούμενες Δαπάνες:

 • Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στα οποία περιλαμβάνονται και οι δαπάνες έκδοσης οικοδομικής άδειας.
 • Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), ή και μέρους των στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας (υπό προϋποθέσεις).
 • Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Μεταφορικά μέσα που κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι επιλέξιμα.
 • Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού (υπό προϋποθέσεις).
 • Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
 • Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 • Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ελάχιστο ύψος επένδυσης:

 • 100.000€ για πολύ μικρές,
 • 150.000€ για μικρές,
 • 50.000€ για ΚΟΙΝΣΕΠ, αγροτικούς συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών, αγροτικές εταιρικές συμπράξεις.

Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή:

 • Φορολογικής απαλλαγής
 • Επιχορήγησης
 • Επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης, το είδος της δαπάνης και την Περιφέρεια υλοποίησης.

Μέγιστο ποσό ενίσχυσης:

 • 3.000.000€ ανά υποβαλλόμενο σχέδιο
 • 10.000.000€ ανά φορέα (συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις)
 • 20.000.000€ ανά σύνολο συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων

Περίοδος υποβολής: Από 21/05/2020 έως 31/07/2020

Συνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 150 εκ. € (140 εκ. € για επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης και 10 εκ. € για φορολογική απαλλαγή).

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις επιλέξιμες δαπάνες, επικοινωνήστε μαζί μας!
Τηλ: 210 7717900
Email: [email protected]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027

Σε ποιούς απευθύνεται: Η δράση "Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027" απευθύνεται σε επιχειρήσεις και...

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ

Σε ποιους απευθύνεται: Η δράση: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ» απευθύνεται...

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων ΜμΕ

Σε ποιους απευθύνεται: Η δράση: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας ΜμΕ» απευθύνεται σε υπό...

Προδημοσίευση – Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

Προδημοσίευση – Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής

ΕΛΗΞΕ

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

ΕΛΗΞΕ

Επιχορήγηση Νέων Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών ανέργων ηλικίας 30 – 45 ετών

ΕΛΗΞΕ

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

ΕΛΗΞΕ

Έξυπνη μεταποίηση

ΕΛΗΞΕ

ΑΙΤΗΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας για να πραγματοποιήσουμε ανάλυση των αναγκών σας και να προβούμε σε προτάσεις με τα διαθέσιμα προϊόντα που μπορούν τις καλύψουν. Κλείστε online ραντεβού από εδώ